SÄÄNNÖT, Mikkelin Mobilistit r.y.

1 §  NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Mikkelin Mobilistit r.y. ja kotikunta Mikkelin kaupunki.

2 §  TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU

Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää Etelä‑Savon alueella historiallisesti arvokkaiden moottoriajoneuvojen ja polttomoottorilaitteiden harrastusta, taltiointia ja entistämistä sekä tallentaa niihin liittyvää perinnetietoutta.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää näyttelyitä ja tapahtumia historiallisille autoille, moottoripyörille ja moottorikäyttöisille laitteille. Järjestää jäsenilleen kokouksia ja koulutustilaisuuksia sekä julkaisee alaa koskevaa kirjallista materiaalia.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.

3 §  JÄSENET

Yhdistyksen jäsenet ovat varsinaisia‑, perhe‑, kunnia‑, tai kannattavia jäseniä. Perhejäseniä voivat olla samassa taloudessa asuvat varsinaisen jäsenen puoliso, yli viisitoista (15) vuotiaat lapset sekä vanhemmat. Yhdistyksen varsinaiset-, perhe- ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Kunniajäsenet kutsuu yhdistyksen kokous hallituksen esityksestä.

Yhdistyksen jäsenillä on yhtäläiset oikeudet ja velvollisuudet, lukuun ottamatta näiden sääntöjen 8 §:ssä mainittuja äänivallan rajoituksia. Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Jäsenen etuudet kerhossa lakkaavat viivytyksettä, jos jäsen jättää jäsenmaksunsa maksamatta määräpäivään mennessä. Jäseniltä perittävän liittymis‑ ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta ja maksun määräpäivästä päättää syyskokous (ks.kohta 10).

Jäsenmaksu on perhejäsenillä pienempi ja kannattavilla jäsenillä suurempi kuin varsinaisilla jäsenillä. Jäsenmaksua ei peritä kunniajäseniltä.

4 §  HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja kuusi (6) muuta jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kolme (3) hallituksen jäsentä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään neljä (4) sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan­ luettuna on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

5 §  YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

6 §  TILIT

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

7 §  YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava aikaisintaan 14 ja viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta joko lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle tai lähettämällä se jäsenen antamaan sähköpostiosoitteeseen tai julkaisemalla kutsu yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.

8 §  YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen varsinaisia kokouksia pidetään vuosittain kaksi: kevätkokous huhtikuun loppuun mennessä ja syyskokous marraskuun loppuun mennessä hallituksen lähemmin määräämänä aikana.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kolmasosa (1/3) yhdistyksen jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi, ääni, lukuun ottamatta kannattavia jäseniä. Päätökset tehdään, ellei näissä säännöissä toisin määrätä, yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla mutta muissa asioissa tulee päätökseksi kokouksen puheenjohtajan mielipide.

9 §  YHDISTYKSEN KEVÄTKOKOUS

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1.  kokouksen avaus

2.  valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

3.  todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4.  vahvistetaan kokouksen työjärjestys

5.  käsitellään hallituksen laatima toimintakertomus edellisen vuoden toiminnasta ja päätetään sen hyväksymisestä

6.  esitetään yhdistyksen tilit edelliseltä kalenterivuodelta ja tilintarkastajien lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille

7.  käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevätkokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

10 §  YHDISTYKSEN SYYSKOKOUS

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1.  kokouksen avaus

2.  valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

3.  todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4.  vahvistetaan kokouksen työjärjestys

5.  hyväksytään yhdistyksen toimintasuunnitelma seuraavaksi kalenterivuodeksi

6.  määrätään yhdistyksen jäseniltä kannettavien liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus seuraavaksi kalenterivuodeksi

7.  hyväksytään yhdistyksen talousarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi

8.  valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet seuraavaksi kalenterivuodeksi

9.  valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä

10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

11 §  SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa. Ehdotusten on saatava vähintään kolme neljännestä (3/4) annetuista äänistä tullakseen hyväksytyksi.

12 §  YHDISTYKSEN PURKAMINEN JA LAKKAUTTAMINEN

Yhdistyksen purkautumisesta on tehtävä yhtäpitävä päätös kahdessa peräkkäisessä kokouksessa vähintään kolmella neljänneksellä annetuista äänistä. Kokousten väliaikojen on oltava vähintään kuukausi. Kokouskutsuissa on käytävä ilmi, että on kysymys yhdistyksen purkautumisesta. Jos yhdistys purkautuu, sen varat on käytettävä yhdistyksen tarkoitusta edistävän toiminnan hyväksi purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.